ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://mahitikanaja.karnataka.gov.in)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀನಿಯರ್‌ ರೆಸಿಡೆಂಟ್‌/ಟ್ಯೂಟರ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಿರಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂ.ಓ.ಎ ಜನವರಿ-2024

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು ಜನವರಿ-2024

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಬೈಲಾ ನೋಂದಣಿ ಜನವರಿ-2024

ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವೃಂದದ ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಎ.ಎಂ.ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Consumablesಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಎ.ಎಂ.ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Automated Blood Culture Bottle ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಎ.ಎಂ.ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Antibiotic Disc ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್/ಟ್ಯೂಟರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಅನಾಟಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್/ಟ್ಯೂಟರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಎ.ಎಂ.ಆರ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಡೀಪ್‌ ಫ್ರೀಜ಼ರ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎ.ಎಂ.ಆರ್‌ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಸತಿಗೃಹ(ಹೋಟೆಲ್‌) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಎ.ಎಂ.ಆರ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ-ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎ.ಎಂ.ಆರ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಎ.ಎಂ.ಆರ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಿ ಆರ್ ಡಿ ಎಲ್‌ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಎ.ಎಂ.ಆರ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಎ ಎಂ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದ VRDL ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Dengue NSI Elisa Kit & RSV Multiplex RTPCR Kit ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ (ಎ.ಎಂ.ಆರ್) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕನ್ಸೂಮೆಬಲ್ಸ್ನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2023-24ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು

2023-24ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಶ್ವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ವಿ ಆರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕಾರ್ಡಿಯೊ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಗರ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಂ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ|| ದಿನೇಶ್ ಹೆಚ್‌.ಎನ್ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು

ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ FISF ಗಿಲಿಯಾಡ್ ತರಬೇತಿ

ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹ (WAAW 2022) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

22.11.2022 ರಂದು ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಪಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.

22.11.2022 ರಂದು ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗ, ಟಿಬಿ, ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಏರ್ ವೇ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಹ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 19.11.22 ರಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತ ಪ್ರಮಾಣವಚನ

ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್‌.ಐನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಕ್

ಐಸಿಟಿಸಿ ಪಿಕೆಟಿಬಿ ಮೈಸೂರು ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಪಿಎಚ್‌ಸಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು

ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ

ಧಮನಿ-2022

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಿಕ್ಲಿನಿಕಲ್, ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಕ್ಷಯ್ ರಾವ್ 1 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ ಬಿ ಎಲ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೊ & ಎಚ್‌ಒಡಿ, ಚರ್ಮರೋಗ ವಿಭಾಗ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊ.ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಓರೇಷನ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕ್ಯೂಟಿಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್‌.ಐನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಗಾಯನದ ಅಂಗವಾಗಿ , ದಿನಾಂಕ 28.10.2022 ರಂದು, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಸಭಾಂಗಣ,ಜೆ.ಕೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹಾಡುಗಳ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

JSS ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2022-23 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯುವಕರು ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓಂಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ

ದಿನಾಂಕ ೨೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂದು ಬೋಗಧಿಯ ರೂಪನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು

ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು 2ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 25/09/2022 ರಂದು ನಡೆದ KSOGA ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಡಾ.ಸೃಷ್ಟಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

29/09/2022 ರಂದು PKTB ಮತ್ತು CD ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ N C D ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, I D ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಶಿಬಿರ

ಎಂ ಎಂ ಸಿ ಆರ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ದಸರಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ

ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಎಚ್. ಎನ್ ರವರು BSc ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನುಡಾ.ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಕೆ.ಆರ್ ರವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

P.G.ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ 2022-2023

ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ “NUTRITION CARE IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT” ಬಗ್ಗೆ ಸಿ.ಎಂ.ಇ

BSc ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ನ ಪದವಿ ದಿನದ ಆಚರಣೆ

ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀಜಯದೇವ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಕೆ.ಆರ್. ರವರನ್ನು ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಅಕ್ಷಯ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 22 ನೇ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್. ಐ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ 2022 ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣ

ಡಾ ಸಂಜನಾ ಕಾಂಗಿಲ್ ರವರು 32 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ 2022 ಲೋಗೋ

ಗುರುವಂದನಾ 2022 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು

ಅಕ್ಷಯ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದವರಿಂದ "Gracilis free functional muscle transfer surgery for a patient with global brachial plexus palsy".

ಡಾ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೆ ಆರ್ ರವರು ಆಗಸ್ಟ್ 19th 2022 ರoದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಡೀನ್ ಹುದ್ಧೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ನಾವು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಾರ್ಡ್ನ್ ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ

ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಮತ್ತು ಡೀನ್ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ

2022-23 ರ ವಲಸೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

2022-23 - ವಲಸೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆ

MMCRI ಯುಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಮೇ 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ

ವೇಗಸ್ 2022 ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸೂಚನೆಗಳು

ಜುಲೈ 2021 ರಂದು ನಡೆದ RGUHS ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಅಗ್ರ ಹತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತರು

ಮಾ ಉತ್ಸವ 2022

ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ ಬಜೆಟ್ 2022 ಮಾರ್ಚ್ ರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಎ ಎಂ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನಿಂದ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಓವನ್ ಗೆ ಕೋಟೆಷನ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು 2021-22

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಜಾಗ್ರತಿ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು 2021-22

ದಿನಾಂಕ 09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ಕ್ಕೆ ಮಾ ಉತ್ಸವ ವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಎ.ಎಂ.ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆ‍ಯ‍್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ಎಎಂಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವತಿಯಿ೦ದ ಕನ‍್ಸೂಮೆಬಲ‍್ಸ್ ಕೊಟೇಶನ್:

ಎಎಂಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವತಿಯಿ೦ದ ಗೊದ್ರೆಜ ಕೊಟೇಶನ್

ಎಎಂಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವತಿಯಿ೦ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕೊಟೇಶನ್:

ಎಎಂಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವತಿಯಿ೦ದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ ಕೊಟೇಶನ್:

ಎಎಂಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

2 ನೇ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ 2021-22

ಮೈಗ್ರೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲಿಸ್ಟ್

ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ 2020-2021 ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್

ಬೋಧನಾ ಸಮಯ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ 2020

ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು
ಇಲಾಖಾ ದಾಖಲೆಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080